کتاب درسی سال هفتم

درس 1

kar
این صفحه در حال آماده سازی میباشد

Lesson 1

3 ویدیوها

<….My name is / I am

Lesson 1

4 ویدیوها

Lesson 1

4 ویدیوها

Lesson 1

3 ویدیوها

<….how do you spell

Lesson 1

2 ویدیوها

درس 2

Lesson 2

3 ویدیوها

Lesson 2

2 ویدیوها

<….This is my (friend)

Lesson 2

1 ویدیوها

Lesson 2

3 ویدیوها

<….Nice to meet you, too

Lesson 2

1 ویدیوها

<….Sorry, what’s your (last) name again

Lesson 2

3 ویدیوها

<…can you help me , please

Lesson 2

4 ویدیوها

<….I can’t spell

Lesson 2

1 ویدیوها