1. قرآن کریم / سوره حمد

Compassionate

نمایش ویدیو درباره salam

Merciful

نمایش ویدیو درباره salam

of God

نمایش ویدیو درباره salam

in The Name

نمایش ویدیو درباره salam

all being

نمایش ویدیو درباره salam

the lord of

نمایش ویدیو درباره salam

belongs

نمایش ویدیو درباره salam

Praise

نمایش ویدیو درباره salam

the All-compassionate

نمایش ویدیو درباره salam

the All-merciful

 

نمایش ویدیو درباره salam

Day of Doom

نمایش ویدیو درباره salam

Master of

نمایش ویدیو درباره salam

succour

نمایش ویدیو درباره salam

We pray

نمایش ویدیو درباره salam

to Thee alone

نمایش ویدیو درباره salam

We serve

نمایش ویدیو درباره salam

Thee only

نمایش ویدیو درباره salam

path

نمایش ویدیو درباره salam

straight

نمایش ویدیو درباره salam

Guide

نمایش ویدیو درباره salam

Thou hast blessed

نمایش ویدیو درباره salam

whom

 

نمایش ویدیو درباره salam

those

 

نمایش ویدیو درباره salam

who are astray

 

نمایش ویدیو درباره salam

Thou art wrathful

 

نمایش ویدیو درباره salam

those against

 

نمایش ویدیو درباره salam